×

Polityka dostępności Kolei Śląskich

5 grudnia 2023 r. Zarząd KŚ podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki dostępności Kolei Śląskich”.

Polityka stanowi wytyczne do realizacji zadań KŚ zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami odnoszącymi się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Integralną częścią Polityki są Załączniki zawierające standardy dostępności:

 1. Załączniki do Polityki dostępności Kolei Śląskich.
 2. Karty pomocy w podróży, Załącznik do Standardu informowania i komunikowania się.
 3. Standard informowania i komunikowania się.
 4. Standard pomocy w podróży.
 5. Standardy badawcze:
 • badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
 • badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego.
 1. Standard szkoleniowy.
 2. Standard dostępności cyfrowej.
 3. Standard tworzenia dostępnych treści cyfrowych.
 4. Standard dostępności architektonicznej.
 5. Standard dostępności zamówień publicznych.

Pierwsze 4 Standardy zostały opracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w partnerstwie PFRON z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Wdrożenie Standardów realizowane jest zgodnie z Przyjętym Planem działania Kolei Śląskich na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Polityka dostępności Kolei Śląskich, to Całościowy dokument strategiczny określający zasady wdrażania i zarządzania dostępnością w KŚ. Polityka stanowi wytyczne do realizacji zadań KŚ zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami odnoszącymi się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Standard informowania i komunikowania się – określa zasady:

 • zapewniania dostępu do informacji na stronie internetowej;
 • obsługi podróżnych z wykorzystaniem: pętli indukcyjnej, PJM, terminali samoobsługowych, kart pomocy w podróży;
 • postępowania w przypadku awarii sprzętu i urządzeń oraz ewakuacji.

Standard pomocy w podróży – określa zasady i warunki zgłoszenia, realizacji pomocy w podróży.

Standardy badawcze – zawierają:

 • wytyczne do badań potrzeb pracowników w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;
 • wytyczne do badania potrzeb i satysfakcji różnych podróżnych.

Standard szkoleniowy – wypełnia zapisy art. 26 rozporządzenia 2021/782.

Określa zasady, warunki oraz minimalny zakres szkoleń:

 • wewnętrznych,
 • technicznych instruktażowych/stanowiskowych,
 • dla podróżnych – Edukowanie społeczeństwa.

Standard dostępności zamówień publicznych – określa zasady:

 • dostępności przedmiotu zamówienia,
 • procedury zamówienia,
 • zasad współpracy i oceny dostępności przedmiotu zamówienia.

Standard dostępności architektonicznej – określa minimalne wymogi dostępności miejsc doprawy i obsługi podróżnych oraz budynków KŚ.

Standard dostępności cyfrowej – określa minimalne wymogi dostępności stron www, aplikacji, serwisów społecznościowych, multimediów.

Standard tworzenia dostępnych treści cyfrowych – określa zasady tworzenia dokumentów oraz pism zewnętrznych i wewnętrznych. Standard został opracowany zgodnie z wymogami WCAG 2.1, na poziomie AA mającymi zastosowanie do dokumentów cyfrowych.

Załączniki do artykułu:

 1. Polityka dostępności Kolei Śląskich
 2. Załączniki do Polityki dostępności Kolei Śląskich.
 3. Karty pomocy w podróży, Załącznik do Standardu informowania i komunikowania się.
 4. Standard informowania i komunikowania się.
 5. Standard pomocy w podróży.
 6. Standardy badawcze:
 • badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
 • badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego.
 1. Standard szkoleniowy.
 2. Standard dostępności cyfrowej.
 3. Standard tworzenia dostępnych treści cyfrowych.
 4. Standard dostępności architektonicznej.
 5. Standard dostępności zamówień publicznych.