×

Deklaracja dostępności Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kolei Śląskich Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy nawigacji strony o niskim kontraście,
 • niepełne opisy alternatywne elementów grafiki szablonu strony,
 • elementy formularzy nie posiadające opisów alternatywnych,
 • stosowanie formatowania mogącego ograniczać czytelność dłuższych bloków tekstu,
 • pliki w formacie PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów (np. skanów).

W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez KŚ.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Widuch, koordynator ds. dostępności.
 • E-mail: marek.widuch@kolejeslaskie.pl
 • Telefon: +48 727 030 208

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, KŚ może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba KŚ

Raciborska 58
40-074 Katowice

Siedziba KŚ jest niedostępna architektonicznie. Najważniejsze utrudnienia występujące w budynku siedziby KŚ:

 • brak wejścia z poziomu ulicy,
 • brak windy w budynku.

W siedzibie KŚ nie jest prowadzona obsługa klientów Spółki.

Przed wejściem do siedziby KŚ zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Kasy biletowe

 • Wszystkie kasy znajdują się na dworcach kolejowych. Podczas planowania podróży prosimy o sprawdzenie aktualnej dostępności dworców i peronów dla osób z niepełnosprawnością na stronie PKP PLK.
 • Obecnie w kasach biletowych KŚ nie ma wdrożonych rozwiązań ułatwiających obsługę osób Głuchych i słabosłyszących.
 • We wszystkich kasach obsługiwani są podróżni z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W kasach biletowych KŚ i COP poza kolejnością obsługiwane są kobiety w widocznej ciąży oraz osoby:
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, z chodzikiem lub o kulach,
 • niewidome,
 • z dziećmi do lat 6[1] lub z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • w wieku powyżej 60[2] lat, mogą one być poproszone o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego wiek,
 • cierpiące na przewlekłe choroby ograniczające sprawność fizyczną, mogą one być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego stan zdrowia,
 • posiadające bilety, do których zostały wydane karnety, wymagające legalizacji,
 • konwojenci osób aresztowanych lub więźniów.

O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

Centrum Obsługi Pasażera

Lokalizacja

Pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1
40-098 Katowice

Centrum Obsługi Pasażera znajduje się w hali głównej dworca w Katowicach. Dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy Galerii Katowickiej, niedaleko Urzędu Miejskiego oraz Poczty Głównej.

Komunikacja Miejska: Linie autobusowe nr.:  0, 7N, 9, 10, 12, 30N, 37, 46,48,50,51,61,76N,77N,110, 115, 130N, 297, 297N, 600, 632, 657N, 672, 672N, 674, 689, 830N, 840N, 900, 905N, 906N, 908N, 910, 911, 911N, 930, 940, 950, linie lotniskowe: AP2, AP3, AP4. Obok dworca znajdują się przystanki  tramwajowe linii nr.: 0 7, 13, 15, 19, 20, 23,40,43,46 (na ul. 3-go Maja).

Dostępność Dworca Katowice

 • Do budynku prowadzi 6 wejść od ul. Młyńska, ul. Słowackiego, Pl. Szewczyka, Galeria Katowicka, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Kordeckiego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usługa tłumacza języka migowego;
 • Toalety czynne są całodobowo, płatne 3 zł. Do dnia 01.04.2022 dodatkowa osobna toaleta z przewijakiem, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz prysznic, płatny 15 zł, dostępne są w godzinach od 6:00 do 21:00, natomiast od 01.04 toaleta z przewijakiem, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz prysznic dostępne będą całodobowo.
 • Dostępność Dworca jest zapewniona od strony Placu W. Szewczyka, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej oraz od ul. Konopnickiej.   Pod dworcem kolejowym, na poziomie -1 zlokalizowany jest dworzec autobusowy (obejmujący 10 stanowisk i 36 linii autobusowych). Zjazd do dworca autobusowego umożliwiają, osobom o ograniczonej mobilności,  dwie windy na klatce schodowej, do której wejście znajduje się za kasami na poziomie 0.
 • W wybranych miejscach na terenie dworca możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi (nazwa sieci: _PKP_WIFI),

Dostępność Centrum Obsługi Pasażera

 • Kasa dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadająca obniżone okienko.
 • Obecnie w COP nie ma wdrożonych rozwiązań ułatwiających obsługę osób Głuchych i słabosłyszących.
 • Do COP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W kasach biletowych KŚ i COP poza kolejnością obsługiwane są kobiety w widocznej ciąży oraz osoby:
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim,
  z chodzikiem lub o kulach,
 • niewidome,
 • z dziećmi do lat 6[3] lub z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • w wieku powyżej 60[4] lat, mogą one być poproszone o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego wiek,
 • cierpiące na przewlekłe choroby ograniczające sprawność fizyczną, mogą one być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego stan zdrowia,
 • posiadające bilety, do których zostały wydane karnety, wymagające legalizacji,
 • konwojenci osób aresztowanych lub więźniów.

O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

Tabor

Informacje dotyczące dostosowania pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich w zakładce Spółka – Tabor.

Obsługa osób Głuchych i słabosłyszących

Tłumacz PJM

Dla podróżnych posługujących się językiem migowym, którzy chcą załatwić sprawę w Kolejach Śląskich udostępniamy bezpłatną usługę tłumacza języka migowego online.

Link do tłumacza znajduje się w prawym górnym rogu strony i oznaczony jest ikonką dwóch dłoni.

Kliknięcie uruchamia aplikację, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line i kontakt z nami w sprawach związanych z podróżami Kolejami Śląskimi.

Za pośrednictwem tłumacza PJM możliwe jest połączenie z:

 • infolinią pasażerską,
 • koordynatorem ds. dostępności,
 • sekretariatem Kolei Śląskich.

Usługa dostępna jest również we wszystkich naszych kasach biletowych, Centrum Obsługi Pasażera oraz na pokładzie pojazdów Kolei Śląskich.

Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

 • zdalnie – za pośrednictwem komputera/laptopa/tabletu/telefonu z kamerą i dostępem do Internetu. Po wejściu na stronę Kolei Śląskich i kliknięciu symbolu tłumacza automatycznie łączymy się z tłumaczem języka migowego, który następnie zadzwoni do Kolei Śląskich i pomoże w załatwieniu sprawy telefonicznie,
 • osobiście np. w Centrum Obsługi Pasażera, kasie biletowej lub pociągu – w tym przypadku, to nasz pracownik inicjuje połączenie z tłumaczem za pośrednictwem smartfona służbowego.

Pętle indukcyjne

Część punktów obsługi i odprawy podróżnych wyposażonych jest w stacjonarne pętle indukcyjne. Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne znajduje się na stronie KŚ. Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.

 

[1] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[2] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[3] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[4] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).