×

Deklaracja dostępności Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kolei Śląskich Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy nawigacji strony o niskim kontraście,
 • niepełne opisy alternatywne elementów grafiki szablonu strony,
 • elementy formularzy nie posiadające opisów alternatywnych,
 • stosowanie formatowania mogącego ograniczać czytelność dłuższych bloków tekstu,
 • pliki w formacie PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów (np. skanów).

W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez KŚ.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Widuch, koordynator ds. dostępności.
 • E-mail: marek.widuch@kolejeslaskie.pl
 • Telefon: +48 727 030 208

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, KŚ może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba KŚ

Raciborska 58
40-074 Katowice

Siedziba KŚ jest niedostępna architektonicznie. Najważniejsze utrudnienia występujące w budynku siedziby KŚ:

 • brak wejścia z poziomu ulicy,
 • brak windy w budynku.

W siedzibie KŚ nie jest prowadzona obsługa klientów Spółki.

Przed wejściem do siedziby KŚ zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W siedzibie KŚ dostępny jest:

 • tłumacz PJM,
 • przenośna pętla indukcyjna.

Mapy dotykowo-barwne

Mapy z planem pomieszczeń zamieszczone są na klatkach schodowych na poszczególnych piętrach w budynkach A i D.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami z budynków KŚ zostały ujęte w zaktualizowanej w 2023 roku Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków „A”, „A1”, „A2”.

W siedzibie KŚ oraz COP dostępny jest sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:

 • 3 materace ewakuacyjne zamontowane w budynkach KŚ,
 • 1 mata ewakuacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowana w COP.

Kasy biletowe

 • Wszystkie kasy znajdują się na dworcach kolejowych. Podczas planowania podróży prosimy o sprawdzenie aktualnej dostępności dworców i peronów dla osób z niepełnosprawnością na stronie PKP PLK.
 • Część punktów obsługi i odprawy podróżnych wyposażonych jest w stacjonarne pętle indukcyjne. Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne:
  • Bielsko-Biała Gł. 251,
  • Częstochowa 101,
  • Gliwice 211,
  • Katowice 2,
  • Katowice COP,
  • Katowice Hol Gł. 181,
  • Pszczyna,
  • Rybnik,
  • Sosnowiec Gł. 171,
  • Tychy,
  • Zabrze 201,
  • Zawiercie 131,
  • Żywiec.
 • Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.
 • We wszystkich kasach biletowych dostępna jest usługa PJM online. Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.
 • We wszystkich kasach obsługiwani są podróżni z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W kasach biletowych KŚ i COP poza kolejnością obsługiwane są następujące osoby:
  1. kobiety w ciąży,
  2. z niepełnosprawnością (w tym opiekunów/przewodników tych osób) lub o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, z chodzikiem lub o kulach, osoby z czasowymi ograniczeniami[1] (np. złamana kończyna),
  3. niewidome, podróżujące bez przewodnika oraz niewidome wraz z przewodnikiem/psem asystującym, w szczególności psem przewodnikiem,
  4. niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  5. z dziećmi do lat 6[2] lub z dziećmi z niepełnosprawnościami,
  6. w wieku powyżej 65[3] lat,
  7. cierpiące na choroby ograniczające sprawność fizyczną[4],

O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

Kasy z obniżonym blatem/okienkiem stanowiskowym

 • Katowice Hol Gł. 187,
 • Katowice COP,
 • Gliwice 211.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami z terenu, gdzie zlokalizowane są kasy biletowe odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Region Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Sosnowcu (PKP S.A.).

Centrum Obsługi Pasażera

Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich to miejsce, gdzie Podróżni mogą kupić bilet, zasięgnąć informacji m.in. na temat rozkładu jazdy pociągów czy taryfy przewozowej lub po prostu zmęczeni podróżni znajdą wygodne miejsce, by odetchnąć.

COP jest miejscem obsługi i odprawy Podróżnych, w którym w miłej i komfortowej atmosferze Pasażerowie mają możliwość:

 • nabycia biletów na pociągi Kolei Śląskich,
 • uzyskania informacji o rozkładzie jazdy i cenach biletów na pociągi Kolei Śląskich,
 • zgłoszenia przejazdu osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • złożenia wniosku na przejazd grupy,
 • złożenia skargi i reklamacji,
 • otrzymania do wglądu aktualnych przepisów przewozowych i taryfowych, obowiązujących w Kolejach Śląskich,
 • zakupu gadżetów.

Lokalizacja

Pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1
40-098 Katowice

Centrum Obsługi Pasażera znajduje się w hali głównej dworca w Katowicach. Dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy Galerii Katowickiej, niedaleko Urzędu Miejskiego oraz Poczty Głównej.

Komunikacja Miejska: Linie autobusowe nr.:  0, 7N, 9, 10, 12, 30N, 37, 46,48,50,51,61,76N,77N,110, 115, 130N, 297, 297N, 600, 632, 657N, 672, 672N, 674, 689, 830N, 840N, 900, 905N, 906N, 908N, 910, 911, 911N, 930, 940, 950, linie lotniskowe: AP2, AP3, AP4. Obok dworca znajdują się przystanki  tramwajowe linii nr.: 0 7, 13, 15, 19, 20, 23,40,43,46 (na ul. 3-go Maja).

Dostępność Dworca Katowice

 • Do budynku prowadzi 6 wejść od ul. Młyńska, ul. Słowackiego, Pl. Szewczyka, Galeria Katowicka, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Kordeckiego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usługa tłumacza języka migowego;
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem czynne są całodobowo, płatne 3 zł.
 • Dostępność Dworca jest zapewniona od strony Placu W. Szewczyka, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej oraz od ul. Konopnickiej.   Pod dworcem kolejowym, na poziomie -1 zlokalizowany jest dworzec autobusowy (obejmujący 10 stanowisk i 36 linii autobusowych). Zjazd do dworca autobusowego umożliwiają, osobom o ograniczonej mobilności,  dwie windy na klatce schodowej, do której wejście znajduje się za kasami na poziomie 0.
 • W wybranych miejscach na terenie dworca możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi (nazwa sieci: _PKP_WIFI),

Dostępność Centrum Obsługi Pasażera

 • Pomieszczenie jest prostokątem o szerokości 415 cm i 1012 cm długości,
 • Aranżacja przestrzeni, szerokość pomieszczenia i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód oraz przestrzeń manewrową,
 • W COP lada jest umiejscowiona na dwóch poziomach (110 cm, oraz 75 cm), pod blatem obniżonej części lady jest przestrzeń umożliwiająca podjechanie do kasy przodem wózka na całej swojej długości o głębokości 43 cm,
 • W COP dostępna jest usługa PJM online. Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.
 • W COP zamontowana jest stacjonarna pętla indukcyjna.
 • Do COP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W kasach biletowych KŚ i COP poza kolejnością obsługiwane są następujące osoby:
  1. kobiety w ciąży,
  2. z niepełnosprawnością (w tym opiekunów/przewodników tych osób) lub o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, z chodzikiem lub o kulach, osoby z czasowymi ograniczeniami[5] (np. złamana kończyna),
  3. niewidome, podróżujące bez przewodnika oraz niewidome wraz z przewodnikiem/psem asystującym, w szczególności psem przewodnikiem,
  4. niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  5. z dziećmi do lat 6[6] lub z dziećmi z niepełnosprawnościami,
  6. w wieku powyżej 65[7] lat,
  7. cierpiące na choroby ograniczające sprawność fizyczną[8],

O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

 • Dla naszych Klientów w COP udostępniamy dodatkowy komputer wraz ze słuchawkami oraz myszką dla prawo i leworęcznych osób, na którym zainstalowany jest:
  • tłumacz PJM online – w ten sposób G/głuchy podróżny ma możliwość ustawienia monitora zgodnie z własnymi preferencjami,
  • NVDA – w ten sposób osoby niewidome korzystające z czytników ekranu mogą zapoznać się z dokumentami przewozowymi.
 • W COP znajduje się również ramka do podpisu, która jest wykorzystywana przez osoby niewidome, słabowidzące lub starsze w przypadku konieczności złożenia podpisu.
 • Dla Podróżnych, którzy chcą skorzystać z miejsca siedzącego mamy duży fotel, z którego najczęściej korzystają osoby, które chcą chwilę odpocząć, sprawdzić coś w internecie lub zaczekać na swoją kolejkę oraz krzesło z podłokietnikami. Po to rozwiązanie sięgają częściej osoby starsze, którym łatwej jest usiąść lub wstać z krzesła. Krzesło jest wykorzystywane również do obsługi Podróżnych, którzy chcą załatwić swoje sprawy siedząc przy biurku.
 • W COP znajduje się również kącik Młodego podróżnika – miejsce dla małych dzieci ze stolikiem i krzesełkami z kolorowankami, przy którym Podróżny może zostawić swoje dziecko podczas realizacji spraw w COP
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami z COP i kas biletowych na terenie Dworca Katowice odbywa się na zasadach określonych w:

 • Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Region Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Sosnowcu (PKP S.A.),
 • Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (tekst jednolity) Dworzec Kolejowy PKP Katowice.

W 2023 r. doposażyliśmy COP w matę ewakuacyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Montaż piktogramów w COP

W 2023 r. na drzwiach wejściowych COP zostały zamieszczone piktogramy informujące Podróżnych o świadczonych usługach i udogodnieniach:

 • obsługa poza kolejnością,
 • stanowisko obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 • pętla indukcyjna,
 • PJM/SJM,
 • pies przewodnik/asystujący,
 • trasa wolna od przeszkód,
 • kącik Młodego Podróżnika,
 • WI-FI

Tabor

Stale podnosimy dostępność naszego taboru. Wszystkie nowe pociągi są w pełni zgodne z wymogami TSI PRM, dostępność starszego taboru staramy się zwiększać w ramach modernizacji pociągów. Prócz tych już oczywistych rozwiązań, jak rampy i podnośniki, dostępna toaleta, przewijaki, piktogramy, oznaczenia brajlowskie, wizyjny i dźwiękowy system informacji pasażerskiej, doposażamy tabor w rozwiązania ułatwiające obsługę podróżnych, jak PJM, czy pętle indukcyjne.

Przykładowe wyposażenie i dostosowanie taboru (zależne od typu pojazdu)

 • tłumacz PJM online,
 • pętle indukcyjne,
 • rampy i podnośniki – urządzenia ułatwiające wsiadanie i wysiadanie (rozkładane platformy transportowe),
 • dostępna toaleta,
 • przewijaki, pojemniki na pieluchy,
 • miejsca do postawienia wózków,
 • wizyjny i dźwiękowy system informacji pasażerskiej,
 • piktogramy, oznaczenia brajlowskie,
 • szerokie, odskokowo-przesuwne drzwi,
 • wyznaczone miejsca siedzące dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • niska podłoga umożliwiająca łatwe wsiadanie i wysiadanie,
 • interkom zapewniający komunikację podróżnych z maszynistą,
 • gniazdka elektryczne,
 • klimatyzacja,
 • uchwyty na rowery.

Montaż pętli indukcyjnych w pojazdach

Kontynuujemy proces dostosowywania pojazdów do obsługi osób niedosłyszących poprzez montaż pętli indukcyjnych w pojazdach. Wszystkie pojazdy, które począwszy od roku 2022 przechodzą naprawy 4 poziomu utrzymania są wyposażane w pętle indukcyjne. Również nowo zamawiane pojazdy będą posiadały tego typu udogodnienia.

Pojazdy kolejowe wyposażone w pętle indukcyjne:

 • 35WE-007,
 • 27WEb-001,
 • 27WEb-002,
 • 27WEb-003,
 • 27WEb-004,
 • 27WEb-005,
 • 27WEb-006,
 • EN57AKŚ-223,
 • EN57AKŚ-1178,
 • EN57AKŚ-1533,
 • EN57AKŚ-1563.

Montaż nowych piktogramów w pojazdach KŚ

Od lat stosujemy kontrastowy sposób oznakowania wejść do pojazdów w barwie żółtej, który pozwala na lepszą identyfikację drzwi w pojeździe przez osoby niedowidzące.

W 2023 roku wdrożyliśmy w pojazdach dodatkowe piktogramy informujące o dostępnych w pojazdach KŚ udogodnieniach. We wszystkich naszych pojazdach zostały zamieszczone piktogramy PJM, a w pojazdach których jest już zamontowana pętla indukcyjna – piktogram pętli.

Informacje dotyczące dostosowania pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich w zakładce Spółka – Tabor.

Obsługa osób Głuchych i słabosłyszących

Tłumacz PJM

Dla podróżnych posługujących się językiem migowym, którzy chcą załatwić sprawę w Kolejach Śląskich udostępniamy bezpłatną usługę tłumacza języka migowego online.

Link do tłumacza znajduje się w prawym górnym rogu strony i oznaczony jest ikonką dwóch dłoni.

Kliknięcie uruchamia aplikację, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line i kontakt z nami w sprawach związanych z podróżami Kolejami Śląskimi.

Za pośrednictwem tłumacza PJM możliwe jest połączenie z:

 • infolinią pasażerską,
 • koordynatorem ds. dostępności,
 • sekretariatem Kolei Śląskich.

Usługa dostępna jest również we wszystkich naszych kasach biletowych, Centrum Obsługi Pasażera oraz na pokładzie pojazdów Kolei Śląskich.

Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

 • zdalnie – za pośrednictwem komputera/laptopa/tabletu/telefonu z kamerą i dostępem do Internetu. Po wejściu na stronę Kolei Śląskich i kliknięciu symbolu tłumacza automatycznie łączymy się z tłumaczem języka migowego, który następnie zadzwoni do Kolei Śląskich i pomoże w załatwieniu sprawy telefonicznie,
 • osobiście np. w Centrum Obsługi Pasażera, kasie biletowej lub pociągu – w tym przypadku, to nasz pracownik inicjuje połączenie z tłumaczem za pośrednictwem smartfonu służbowego.

Pętle indukcyjne

Część punktów obsługi i odprawy podróżnych wyposażonych jest w stacjonarne pętle indukcyjne. Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne znajduje się na stronie KŚ. Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.

Działania KŚ na rzecz zapewnienia dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności

Spółka przystąpiła do Partnerstwa na rzecz dostępności realizowanego w ramach programu Dostępność Plus. Deklaracja partnerstwa została podpisana przez Prezesa Zarządu KŚ, Patryka Świrskiego.

Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do grona sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności Programu Dostępność Plus, kierują się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

KŚ konsekwentnie realizuje zapisy ustaw regulujących kwestię dostępności, wpisując się też w założenia rządowego programu Dostępność Plus.

Partnerstwo na rzecz dostępnej obsługi różnych podróżnych

Spółka przystąpiła do Partnerstwa na rzecz dostępnej obsługi różnych podróżnych.

Deklaracja Partnerstwa świadczy o tym, że podpisujące je podmioty kierują się zasadami i wytycznymi zawartymi w standardach obsługi podróżnych ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja partnerstwa została podpisana przez Prezesa Zarządu KŚ, Patryka Świrskiego.

Polityka dostępności Kolei Śląskich

W 2023 r. została przyjęta Polityka dostępności Kolei Śląskich.

Polityka stanowi wytyczne do realizacji zadań KŚ zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami odnoszącymi się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Integralną częścią Polityki są Załączniki zawierające standardy dostępności:

 • Standard informowania i komunikowania się[9].
 • Standard pomocy w podróży[10].
 • Standardy badawcze[11]:
  1. badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
  2. badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego.
 • Standard szkoleniowy[12].
 • Standard dostępności cyfrowej.
 • Standard tworzenia dostępnych treści cyfrowych.
 • Standard dostępności architektonicznej.
 • Standard dostępności zamówień publicznych.

Działalność KŚ realizowana jest w oparciu o przyjętą Politykę wraz ze Standardami.

Za dostępność KŚ odpowiadają wszyscy pracownicy Spółki, za realizację Polityki oraz przyjętych w KŚ Standardów odpowiadają Dyrektorzy komórek organizacyjnych KŚ.

Wdrożenie Standardów będzie realizowane zgodnie z Przyjętym Planem działania Kolei Śląskich na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do którego Dyrektorzy komórek organizacyjnych zobowiązani są zgłaszać działania do realizacji.

Ważne informacje

 • Koordynator ds. dostępności – zakładka z danymi kontaktowymi do koordynatora oraz informacjami wynikającymi z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Koleje Śląskie dla dostępności – zakładka, na której publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zrealizowanych przez nas działań.

 


[1] W szczególności osoby po wypadkach, urazach, po operacjach, które po leczeniu lub w trakcie leczenia i rehabilitacji wracają do pełnej sprawności fizycznej.

[2] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[3] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[4] W szczególności osoby po ciężkich chorobach, które po leczeniu lub w trakcie leczenia i rehabilitacji wracają do pełnej sprawności.

[5] W szczególności osoby po wypadkach, urazach, po operacjach, które po leczeniu lub w trakcie leczenia i rehabilitacji wracają do pełnej sprawności fizycznej.

[6] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[7] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[8] W szczególności osoby po ciężkich chorobach, które po leczeniu lub w trakcie leczenia i rehabilitacji wracają do pełnej sprawności.

[9] Standardy zostały opracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie PFRON z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

[10] j.w.

[11] j.w.

[12] j.w.