×

W pociągu można nabyć bilet na przejazd, przewóz rzeczy, psa i roweru.

Bilet w pociągu

W celu zakupu biletu w pociągu podróżny zobowiązany jest przed wejściem lub natychmiast po wejściu do pociągu zgłosić się do personelu pokładowego znajdującego się w czołowej części pociągu.

Personel pokładowy sprzedając bilet oprócz należności za przejazd pobiera opłatę za wydanie biletu w pociągu określoną w Cenniku (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ) .

Uwaga! W pociągu należności wynikające z zawarcia umowy przewozu można uregulować gotówką (w złotych) lub kartą płatniczą.

Opłaty za wydanie biletu w pociągu nie pobiera się od osób:

 1. rozpoczynających przejazd w czasie, kiedy punkt odprawy jest nieczynny, nie ma go lub nie ma alternatywnej możliwości zakupu biletu na stacji (biletomatu z możliwością zakupu kartą i gotówką),
 2. które nie nabyły biletu z powodu braku możliwości jego zakupu na stacji i posiadają wydane przez kasę na tej stacji „Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd” ,
 3. posiadających bilet jednorazowy innego przewoźnika ze stemplem lub adnotacją „Dalej” albo „Zmiana przewoźnika” wystawiony w pociągu,
 4. zgłaszających personelowi pokładowemu lub osobie upoważnionej do kontroli
  w pociągu przejazd poza stację przeznaczenia nie później niż przed stacją przeznaczenia, wskazaną na posiadanym bilecie,
 5. żądających wydania biletu z ulgą 100%,
 6. z ważnym biletem zgłaszających zmianę umowy przewozu w zakresie: uprawnień podróżnego do ulgi, zmiany stacji przeznaczenia, zmiany drogi przewozu,
 7. z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (w tym opiekunów/przewodników tych osób) – pod warunkiem okazania personelowi pokładowemu podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową),
 8. które ukończyły 60 lat – pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek,
 9. niewidomych, podróżujących bez przewodnika lub niewidomych wraz z przewodnikiem lub z psem przewodnikiem,
 10. poruszających się na wózku inwalidzkim, odbywających przejazd z lub bez osoby towarzyszącej,
 11. podróżujących z rowerem.

Osoby wymienione w pkt 7-11 nie mają obowiązku zgłosić się do personelu pokładowego, przed wejściem lub natychmiast po wejściu do pociągu w celu zakupu biletu, odprawy tych osób dokonuje się w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych.