×

Reklamacje – związane z roszczeniem finansowym

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Uprawniony albo podróżny może złożyć do KŚ reklamację:

 1.  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
 2. całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu (biletów)
 3. gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny bilet lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

 Reklamację można złożyć w formie:

 • pisemnej:
  1. w siedzibie Spółki przy Raciborskiej 58, 40-074 Katowice,
  2. w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów KŚ lub
  3. przesłana przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego
   w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
   (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn.zm.) na adres:

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Raciborska 58
40-074 Katowice

Skargi lub wnioski – niezwiązane z roszczeniem finansowym

Skargi/wnioski dotyczące jakości świadczonych usług oraz przestrzegania praw i obowiązków pasażerów wynikających z Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (art. 27) lub kierowane pod adresem danego pracownika można składać w formie pisemnej:

 1. osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Raciborska 58,
40-074 Katowice,

 1. poprzez pocztę elektroniczną na adres skargi@kolejeslaskie.pl,
 2. przy pomocy formularza online,
 3. w punkcie odprawy KŚ.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pełni nadzór nad przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Urząd Transportu Kolejowego, adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr infolinii – prawa pasażerów: 22 460 40 80, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl