×

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  prowadzą rekrutację na stanowisko: 

Starszy Specjalista ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych

Nr ref: NLP.110.1.2024

miejsce pracy: Katowice, ul. Raciborska 58

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszy Specjalista ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych odpowiedzialna będzie m.in. za:

Kluczowe zadania:

 • sporządzanie budżetów, wniosków o płatność, raportów, harmonogramów, zapewnienie terminowości, poprawności, kompletności i aktualności dokumentów dołączanych do sprawozdań i wniosków o płatność;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i monitoringiem projektów;
 • weryfikacja opisów oraz ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi programowymi;
 • kontrola oraz rozliczanie realizacji prowadzonych projektów unijnych i innych pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie (formalnej, merytorycznej i finansowej) oraz umowy o dofinansowanie projektów;
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją oraz rozliczaniem projektów dla kontroli prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące oraz Zarządzające;
 • weryfikacja dokumentów: finansowych, odbiorowych, umów oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowych rozliczeń;
 • analiza przepisów pomocy publicznej/pomocy de minimis;
 • współpraca z innymi działami.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów/grantów, w tym udział w rozliczaniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych instytucji – warunek koniczny;
 • doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektów, monitorowaniem realizacji budżetu i harmonogramem projektowym oraz ponoszeniu wydatków i/lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów;
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu projektów inwestycyjnych;
 • zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów związanych z finansowaniem projektów;
 • dbałość o szczegóły i zdolność do analitycznego myślenia;
 • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 • umiejętność organizacji pracy i samodzielności w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, rzetelność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, skrupulatność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników karty aktywności sportowych),
 • możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych dla pracowników dofinansowanych przez Spółkę,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza ʺ.

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.pl W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia  NLP.110.1.2024.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp.
z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji  (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw.  z art. 6 ust.  1b oraz ust.  1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.  W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.  Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie.  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w cv następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Starszy Specjalista ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych i na podstawie tych informacji, wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.