×

Koleje Śląskie  sp. z o.o. prowadzą rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Nr ref. NLP.110.7.2024

Miejsce pracy: obszar działania Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. technicznych odpowiedzialna będzie m.in. za:

Zadania:

 1. nadzór nad pracami podmiotów trzecich w zakresie procesu inwestycyjnego (dotyczy obiektów kubaturowych);
 2. wytwarzanie i gromadzenie dokumentacji w zakresie prac remontowo-budowlanych;
 3. dozór grupy technicznej Biura;
 4. prowadzenie ksiąg obiegów budowlanych;
 5. terminowe prowadzenie postępowań w zakresie okresowych przeglądów obiektów;
 6. nadzór nad innymi procesami technicznymi Biura tj. układem torowo-trakcyjnym, urządzeniami bocznicy, etc.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. wykształcenie w zakresie budownictwa ogólnego (technik/inżynier);
 2. sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane);
 3. obsługa pakietu Office;
 4. obsługa programu AutoCAD;
 5. kosztorysowanie we wskazanych systemach.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników karty aktywności sportowych),
 • możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych dla pracowników dofinansowanych przez Spółkę,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza ʺ.

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.pl

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia NLP.110.7.2024.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 warszawa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 Prosimy o dopisanie w cv następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. technicznych i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.