×

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  prowadzą rekrutację na stanowisko: 

Specjalista ds. Dokumentacji IT

Nr ref: NLP.110.4.2024

miejsce pracy: Katowice

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. Dokumentacji IT odpowiedzialna będzie m.in. za:

Zadania:

Zadaniami osoby pracującej na wskazanym stanowisku jest wsparcie zespołu odpowiedzialnego za tworzenie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz administrowanie sprzętem IT, który jest w posiadaniu spółki oraz zatrudnionych pracowników i osób współpracujących. W szczególności:

 • tworzenie oraz zarządzanie dokumentacją dotyczącą wytwarzania systemów teleinformatycznych;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozwoju istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz przygotowywanie dokumentacji wstępnej, która dotyczy wdrażania nowych rozwiązań;
 • aktualizacja istniejącej dokumentacji;
 • zarządzanie stanem bieżącym sprzętu IT, który jest w posiadaniu spółki oraz pracowników (protokoły zdawczo-odbiorcze) oraz sprawowanie nadzoru nad zwrotem udostępnionego mienia spółki;
 • archiwizacja dokumentacji działu IT w tym prowadzenie rejestru spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • dbanie o to, aby dokumentacja techniczna była dokładna, aktualna, kompletna i zrozumiała dla odbiorców;
 • udział w testowaniu i wytwarzaniu dokumentacji oprogramowania.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie średnie techniczne z zakresu informatyki lub pokrewne, mile widziane wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem dokumentacji,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość oprogramowania biurowego,
 • mile widziana znajomość standardu ITIL/ITSM.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych MultiSport),
 • możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy pociągami pasażerskimi na terenie kraju dla pracowników,
 • możliwość korzystania z biletów i zniżek na zagraniczne koleje i towarzystwa promowe
  w ramach Zrzeszenia FIP,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza”.

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres: rekrutacja@kolejeslaskie.pl

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia NLP.110.4.2024

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 Prosimy o dopisanie w cv  następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Dokumentacji IT i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.