×

Koleje Śląskie  Sp. z o.o. prowadzą rekrutację na stanowisko: 

Rewident taboru

Nr ref:  NLP.110.26.2023

miejsce pracy: obszar województwa śląskiego  

Osoba zatrudniona na stanowisku Rewidenta taboru odpowiedzialna będzie m.in. za:

Zadania:

 • Bieżące analizowanie zadań w zakresie utrzymania taboru kolejowego oraz podejmowanie odpowiednich decyzji i przedsięwzięć w przypadku powstania zakłóceń.
 • Kierowanie zespołami pracowników przy naprawie i obsłudze taboru kolejowego.
 • Przestrzeganie zaleceń dotyczących wykonywania przeglądów technicznych określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania dla poszczególnych typów taboru kolejowego.
 • Wykonywanie oględzin technicznych taboru kolejowego.
 • Wykonywanie drobnych napraw taboru kolejowego bez wyłączania go z ruchu.
 • Dopuszczanie do ruchu taboru kolejowego.
 • Wykonywanie próby hamulca zespolonego taboru kolejowego.
 • Nadzór nad terminowym zaopatrywaniem Posterunków Rewizji Technicznej i jego pracowników w niezbędne materiały, urządzenia i przyrządy oraz właściwe ich użytkowanie i przechowywanie.
 • Nadzór nad wykonywaniem planowych czyszczeń taboru kolejowego, nadzór i kontrola jakości czyszczenia, odbieranie taboru po wykonanym czyszczeniu.

Wymagania  stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne.
 • Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Uprawnienia do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność, dokładność.
 • Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych MultiActive).
 • Możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy pociągami pasażerskimi na terenie kraju dla pracowników.
 • Możliwość korzystania z biletów i zniżek na zagraniczne koleje i towarzystwa promowe w ramach Zrzeszenia FIP.
 • Dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza .

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.pl

W temacie wiadomości  należy wpisać nr ref. ogłoszenia  NLP.110.26.2023

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w cv  następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji  na stanowisko Rewident taboru i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.