×

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  prowadzą rekrutację na stanowisko: 

Naczelnik Zespołu Informatyki

Nr ref: NLP.110.5.2024

miejsce pracy: Katowice

Osoba zatrudniona na stanowisku Naczelnik Zespołu Informatyki odpowiedzialna będzie m.in. za:

Zadania:

Pracownik odpowiedzialny jest za całkowitą i efektywną realizację przydzielonych funkcji i zadań elementarnych, w tym w szczególności za wykonywanie funkcji kierowania, zarządzania tj. planowanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich zadań i czynności własnych i podwładnych pracowników związanych z realizacją elementarnych funkcji działania przypisanych do przedmiotowego zakresu działania komórki organizacyjnej, w tym:

 • implementację systemów informatycznych spółki oraz określenie strategii działu IT;
 • analizowanie potrzeb i planowanie rozwoju/wdrożeń oprogramowania;
 • wdrażanie nowych systemów informatycznych w celu ułatwienia działań operacyjnych i usprawnienia zarządzania firmą;
 • monitorowanie rozwiązań, które skierowane są na elektroniczne zabezpieczenie danych;
 • kierowanie projektami informatycznymi, wybór dostawców sprzętu i oprogramowania, uczestnictwo w negocjacjach handlowych;
 • tworzenie i nadzorowanie budżetu dla działu IT;
 • zarządzaniem zespołem IT, uczestnictwo w procesie zatrudniania pracowników na stanowiska informatyczne, stały nadzór nad pracą podległego personelu;
 • tworzenie raportów dla Zarządu dotyczących zrealizowanych działań oraz współpraca z dyrektorami innych działów spółki.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe – informatyczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację;
 • doświadczenie w administracji systemami Windows Server oraz bazami danych Microsoft SQL Server;
 • doświadczenie w utrzymaniu usług Microsoft 365, Exchange, AAD;
 • znajomość technologii wirtualizacji (Vmware, Hyper-V lub podobnych) i ich praktycznego zastosowania w środowiskach IT;
 • znajomość rozwiązań sieciowych LAN/WAN w celu diagnozy problemów na styku aplikacji;
 • znajomość rozwiązań z zakresu zarządzania urządzeniami mobilnymi MDM;
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do zapytań ofertowych i postępowań;
 • znajomość systemów LINUX.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych MultiSport),
 • możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy pociągami pasażerskimi na terenie kraju dla pracowników,
 • możliwość korzystania z biletów i zniżek na zagraniczne koleje i towarzystwa promowe
  w ramach Zrzeszenia FIP,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza”.

 Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres: rekrutacja@kolejeslaskie.pl

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia NLP.110.5.2024

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 Prosimy o dopisanie w cv  następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Naczelnik Zespołu Informatyki i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.