×

Koleje Śląskie Sp. z o.o. prowadzą rekrutację na stanowisko:

Komisarz odbiorczy

Nr ref: TT /32/2022

miejsce pracy: Katowice

Osoba zatrudniona na stanowisku Komisarz odbiorczy odpowiedzialna będzie m.in. za:

Zadania:

 • kontrola jakości wykonywanych prac w celu oceny technicznej wiarygodności zleceniobiorców dokonujących napraw lub budowy pojazdów,
 • dokonywanie odbiorów jakościowych pojazdów kolejowych, zespołów i podzespołów w procesie produkcji i naprawy,
 • dokonywanie odbiorów technicznych i międzyoperacyjnych podzespołów pojazdów oraz całych pojazdów,
 • sprawdzanie zgodności wyrobów i usług z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiązującymi przepisami, normami, kartami UIC oraz specyfikacją zamówienia, prowadzenie dokumentacji odbiorczej,
 • kwalifikacja części i podzespołów pojazdów kolejowych do napraw okresowych i awaryjnych,
 • udział w komisjach powoływanych do oceny stanu technicznego eksploatowanych przez Spółkę pojazdów,
 • przekazywanie pojazdów do oraz z naprawy,
 • prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane kierunki techniczne związane z mechaniką i budową maszyn, transportem kolejowym, budową i eksploatacją pojazdów szynowych lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z eksploatacją, utrzymaniem i naprawami pojazdów kolejowych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególność MS Excel);
 • samodzielność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją,
 • umiejętność komunikacji i kultura osobista,
 • zdolności myślenia analitycznego i koncepcyjnego,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracę,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych),
 • możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych dla pracowników dofinansowanych przez Spółkę,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza .

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.pl

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. Ogłoszenia TT/32/2022.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.com

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.
Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w cv następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Komisarz odbiorczy i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.