×

Koleje Śląskie  sp. z o.o. prowadzą rekrutację na stanowisko:

Kandydat na maszynistę

Nr ref. NLP.110.8.2024

Miejsce pracy: obszar działania Koleje Śląskie Sp. z o.o.

 Opis procesu szkoleniowego

 • szkolenie na świadectwo maszynisty prowadzone w oparciu o program nauczania na podstawie programowej, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. 2022 poz. 2680), oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. 2023 poz. 2402)
 • po zakończeniu szkolenia, kandydat na maszynistę, zostaje kierowany na egzamin niezbędny do uzyskania świadectwa maszynisty przeprowadzany przez Urząd Transportu Kolejowego,
 • z kandydatami, którzy posiadają licencję maszynisty, a ubiegają się o przyjęcie na szkolenie celem uzyskania świadectwa maszynisty, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna oraz test wiedzy obejmujący zagadnienia wymagane do egzaminu na licencję maszynisty. Wynik procesu kwalifikacyjnego decyduje o przyjęciu kandydata.

Wymagania  stawiane kandydatom:

 • kandydat jest zobowiązany do przedstawienia licencji maszynisty,
 • dyspozycyjność od dnia 01.08.2024 roku
 • spełnienie warunków zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie
 • do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych MultiSport),
 • możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy pociągami pasażerskimi na terenie kraju dla pracowników,
 • możliwość korzystania z biletów i zniżek na zagraniczne koleje i towarzystwa promowe w ramach Zrzeszenia FIP,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza”.

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.pl

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia NLP.110.8.2024.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji  (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw.  z art. 6 ust.  1b oraz ust.  1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.  W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 k.p), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.  Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie.  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w cv następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Kandydat na maszynistę i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.