×

Wezwanie do zapłaty

 1. Wymienioną w wezwaniu kwotę proszę wpłacić w terminie 14 dni od dnia przejazdu (nie wliczając dnia przejazdu):
  1.  na rachunek BGK S.A. nr 29 1130 1091 0003 9091 1720 0002 (wskazany w załączonym przekazie) z podaniem w tytule przelewu nr wezwania lub
  2. w kasie Kolei Śląskich sp. z o.o.
 2. W przypadku nieuiszczenia należności wynikających z wezwania w terminie 14 dni przewoźnik będzie dochodzić tej należności wraz z odsetkami, kosztami sądowymi i egzekucyjnymi na drodze postępowania sądowego na podstawie art. 75 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 3. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu wpłaty na rachunek bankowy lub dzień uiszczenia należności w kasie biletowej Kolei Śląskich sp. z o.o.

Reklamacje w przedmiotowej sprawie można złożyć w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty, powołując się na numer wezwania:

 1. w formie pisemnej:
  1. w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie spółki,
  2. w dowolnym punkcie odprawy Kolei Śląskich,
  3. przesyłając przesyłką pocztową na adres Koleje Śląskie sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice,
 2. w formie dokumentowej:
  1. z wykorzystaniem formularza online zamieszczonego na stronie internetowej Kolei Śląskich:- www.kolejeslaskie.pl,
  2. przesyłając na adres poczty elektronicznej: skargi@kolejeslaskie.pl.

Zgłoszenie reklamacji po upływie 3 miesięcy pozostawia się bez rozpatrzenia, podstawa: Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Podróżny posiadający uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, który nie okazał w pociągu ważnego biletu okresowego imiennego lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu może w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania (nie wliczając dnia sporządzenia wezwania) wnieść reklamację w ww. formach, dołączając:

 1. kopię dokumentu poświadczającego posiadanie w dniu przejazdu uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub biletu okresowego imiennego,
 2. kopię dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie określonej w Taryfie Przewozowej (TP-KŚ) – Cennik Usług Przewozowych (C-KŚ).

Opłata dodatkowa pobierana w wyniku niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej).

Administratorem Twoich danych osobowych są Koleje Śląskie sp. z o.o.

 

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.(Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, www.krd.pl

Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji gospodarczej, sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Po przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej.

Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Koleje Śląskie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Raciborskiej 58.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iodo@kolejeslaskie.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń własnych przez spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz prowadzenia windykacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, wspierające spółkę w skutecznym działaniu windykacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia działań windykacyjnych
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji umowy o pracę.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.