×

Obowiązuje od 1 marca 2024 r.

Taryfa MAX BILET

 1. Słownik użytych pojęć
  1. Metropolia – obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ograniczony w komunikacji kolejowej stacjami/przystankami kolejowymi: Gliwice, Knurów, Miasteczko Śląskie, Dąbrowa Górnicza Sikorka, Nowy Bieruń, Kobiór, Łaziska Górne Brada, Tychy Lodowisko oraz Siewierz.
  2. Miasto – stacje/przystanki znajdujące się na linii kolejowej, w obrębie granic administracyjnych miasta.
  3. 1 Miasto – stacje/przystanki w obrębie jednego Miasta, które w swojej nazwie mają nazwę danej miejscowości np. Bytom (Bytom, Bytom Karb, Bytom Północny) (ust. 9).
  4. 2 Miasta – dwa Miasta sąsiadujące ze sobą na linii kolejowej. Jeżeli Miasto posiada więcej niż jedną stację/przystanek kolejowy, które w swojej nazwie mają nazwę danej miejscowości, traktowane jest jak jedno Miasto (ust. 8 i 9).
  5. 3 – 6 Miast – od 3 do 6 Miast sąsiadujących ze sobą. Relacja przejazdu musi być realizowana drogą wskazaną w ust. 8 i 9.
  6. Sieć – wszystkie stacje i przystanki obsługiwane przez Koleje Śląskie na obszarze Metropolii.
 2. Uprawnieni
  1. Bilet miesięczny imienny wg taryfy normalnej z Taryfy MAX BILET może nabyć każda osoba.
  2. Bilet miesięczny imienny ulgowy z Taryfy MAX BILET może nabyć osoba uprawniona
   do korzystania z ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% w zależności
   od indywidualnych uprawnień.
 3. Zakres i obszar ważności
  1. Taryfa MAX BILET obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Śląskich w obrębie Metropolii (ust. 8) oraz w terminie ważności zamieszczonym na bilecie.
  2. Taryfa MAX BILET uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w okresie jednego miesiąca od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, między wszystkimi stacjami/ przystankami lub na obszarze Miasta, na który został wydany.
  3. Z uwagi na obszar obowiązywania wyróżnia się następujące bilety z Taryfy MAX BILET:
   • 1 Miasto – jedno miasto znajdujące się na obszarze Metropolii, w którym zlokalizowane są co najmniej dwie stacje/przystanki kolejowe (Załącznik nr 2),
   • 2 Miasta – dwa graniczące ze sobą Miasta znajdujące się na obszarze Metropolii,
   • 3 – 6 Miast – od trzech do sześciu graniczących ze sobą Miast zlokalizowanych
    na obszarze Metropolii. Relacja przejazdu musi być realizowana drogą wskazaną
    w załączniku nr 3.
   • Sieć – uprawniający do przejazdów na obszarze Metropolii.
 4. Warunki stosowania
  1. Bilety z Taryfy MAX BILET można nabyć:
   1. punktach odprawy, w biletomatach, w internetowych i/lub mobilnych kanałach sprzedaży (z wyłączeniem BILKOM) – najwcześniej na 14 dni przed pierwszym dniem ważności biletu z Taryfy MAX BILET imiennego miesięcznego,
   2. w pociągu u drużyny konduktorskiej oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sky- Cash na warunkach określonych w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash-KŚ) – wyłącznie w pierwszym dniu ważności biletu imiennego miesięcznego.
  2. Termin ważności biletu z Taryfy MAX BILET imiennego miesięcznego wynosi jeden miesiąc (np. od 27 lutego do 26 marca lub od 1 grudnia do 31 grudnia).
  3. Ulgę ustawową stosuje się na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienie do tej ulgi określonych w Taryfie przewozowej (TP-KŚ).
  4. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały na bilecie (w miejscu na to przeznaczonym), swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego jego tożsamość. Do przejazdów na podstawie biletu z Taryfy MAX BILET imiennego miesięcznego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem tożsamości. Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej, jest nieważny.
  5. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu z Taryfy MAX BILET imiennego korzysta osoba inna niż na nim wskazana, KŚ uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu.
  6. Oferta nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi lub specjalnymi.
  7. Bilety z Taryfy MAX BILET honorowane są we wszystkich autobusach, tramwajach oraz trolejbusach komunikacji miejskiej Transport GZM:
   • 1 Miasto oraz 2 Miasta – na obszarze wskazanym na posiadanym przez podróżnego bilecie;
   • 3-6 Miast, Sieć – na całej sieci komunikacji miejskiej Transport GZM.
  8. Bilety z Taryfy MAX BILET honorowane są we wszystkich pociągach POLREGIO na obszarze wskazanym na posiadanym bilecie w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 5. Opłaty

Opłatę za przewóz osób ustala się według poniższych Tabel opłat, z zastosowaniem
ulg określonych w § 1 ust. 2.

Nazwa biletu

Taryfa MAX BILET

Cena (brutto w zł)
N 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Miasto 119,00 79,73 74,97 60,69 58,31 26,18 8,33
2 Miasta 149,00 99,83 93,87 75,99 73,01 32,78 10,43
Od 3 do 6 Miast 189,00 126,63 119,07 96,39 92,61 41,58 13,23
Sieć 249,00 166,83 156,87 126,99 122,01 17,43
 1. Zmiana umowy przewozu / zwrot należności za bilet
  1. Zmiana umowy przewozu jest dozwolona tylko w zakresie terminu wyjazdu oraz wymiaru ulgi na warunkach określonych w § 12 RPO-KŚ.
  2. Za bilet z Taryfy MAX BILET:
   1. całkowicie niewykorzystany – zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności – zwraca się zapłaconą należność,
   2. częściowo niewykorzystany – zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności – zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany, potrącając od zwracanych należności 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 11 RPO-KŚ.
  3. W przypadku jednoczesnego zakupu nowego biletu z Taryfy MAX BILET – innego rodzaju lub z nowym terminem ważności od zwracanej należności nie potrąca się ww. odstępnego.
  4. Przy dokonywaniu zwrotu/wymiany biletu z Taryfy MAX BILET należy stosować postanowienia RPO-KŚ w zakresie poświadczania biletów.
  5. Zmiany umowy przewozu lub zwrotu należności za bilet zakupiony za pośrednictwem internetowego i/lub mobilnego kanału sprzedaży można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie odpowiednim dla danego kanału sprzedaży.
  6. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 TP-KŚ.
  7. Roszczenia o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet z Taryfy MAX BILET, którego podróżny nie mógł zwrócić w odpowiednich terminach określonych
   w pkt. 2), z przyczyn całkowicie od niego niezależnych (np. z powodu pobytu w szpitalu), rozpatruje KŚ pisemnie w drodze reklamacji złożonej na zasadach określonych w § 22 RPO-KŚ.
  8. Dla Taryfy MAX BILET honorowanej w przewozach organizowanych przez ZTM mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej Transport GZM, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu określonego w Taryfie oraz Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM.

 

Wykaz linii kolejowych na których obowiązuje Taryfa MAX BILET

S1 Gliwice – Zabrze – Ruda Śl. – Chorzów Batory – Katowice – Sosnowiec Główny – Dąbrowa Górnicza Sikorka,

S18 Gliwice – Bytom,

S31 Katowice – Nowy Bieruń

S4 Tychy Lodowisko – Tychy – Katowice,

S5 Katowice – Tychy – Kobiór,

S7 Katowice – Mikołów – Łaziska Górne Brada,

S76 Gliwice – Knurów,

S8 Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry,

S9 Pyrzowice Lotnisko – Mierzęcice – Siewierz.

Załącznik nr 2

 Wykaz miast uwzględniających stacje kolejowe obsługiwane przez KŚ
na obszarze Metropolii
 

 1. Będzin (Będzin Ksawera, Będzin Miasto),
 2. Bytom (Bytom, Bytom Karb, Bytom Północny),
 3. Bieruń (Nowy Bieruń),
 4. Chełm Śląski,
 5. Chorzów (Chorzów Batory, Chorzów Miasto, Chorzów Stary)
 6. Dąbrowa Górnicza (Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Pogoria, Dąbrowa Górnicza Sikorka, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice),
 7. Przyszowice[1],
 8. Gliwice,
 9. Imielin,
 10. Katowice (Katowice, Katowice Brynów, Katowice Ligota, Katowice Piotrowice, Katowice Podlesie, Katowice Szopienice Południowe, Katowice Załęże, Katowice Zawodzie),
 11. Knurów,
 12. Kobiór,
 13. Łaziska Górne (Łaziska Górne, Łaziska Górne Brada),
 14. Miasteczko Śląskie (Miasteczko Śląskie, Miasteczko Śląskie Centrum)
 15. Mierzęcice,
 16. Mikołów (Mikołów, Mikołów Jamna),
 17. Mysłowice (Mysłowice, Mysłowice Brzęczkowice, Mysłowice Brzezinka, Mysłowice Kosztowy),
 18. Pyrzowice Lotnisko[2],
 19. Radzionków (Radzionków, Radzionków Rojca),
 20. Ruda Śląska (Ruda Chebzie, Ruda Śląska),
 21. Siewierz,
 22. Sosnowiec (Sosnowiec Główny),
 23. Nakło Śląskie[3],
 24. Świętochłowice,
 25. Tarnowskie Góry,
 26. Tychy (Tychy, Tychy Aleja Bielska, Tychy Grota Roweckiego, Tychy Lodowisko, Tychy Zachodnie, Tychy Żwaków),
 27. Zabrze 

[1] Przystanek kolejowy znajdujący się na terenie gminy Gierałtowice.

[2] Przystanek kolejowy znajdujący się na terenie gminy Ożarowice.

[3] Przystanek kolejowy znajdujący się na terenie gminy Świerklaniec.

Załącznik nr 3

Taryfa MAX BILET – plik pdf