Problemy, plany i pomysły dotyczące przyszłej wspólnej taryfy dla zbiorowego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii były przedmiotem debaty, w której uczestniczyli także przedstawiciele Kolei Śląskich. Spotkanie odbyło się 7 marca w MDK Południe w katowickich Murckach.

Organizatorem wydarzenia była grupa GOPgear – koordynowana przez Marcina Domańskiego, działająca pod egidą Fundacji Napraw Sobie Miasto. Debatę prowadził i moderował dr Bartosz Mazur, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z publicznym transportem zbiorowym. Naszą spółkę podczas spotkania reprezentowali przedstawiciele działów odpowiedzialnych za kształtowanie oferty przewozowej, sprzedaż oraz promocję. Liczne grono stanowili entuzjaści transportu publicznego – teoretycy, praktycy, a także amatorzy i zwykli użytkownicy komunikacji publicznej. Taka różnorodność zgromadzonego audytorium skutkowała bogatą wymianą spostrzeżeń i pomysłów.

Spotkanie rozpoczęła analiza struktury sprzedaży biletów KZK GOP w latach 2015–2017. Na przestrzeni omawianego okresu zauważalny jest wzrost sprzedaży biletów za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji (m.in. w związku z upowszechnieniem systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych), choć bezsprzecznie prym wiodą wciąż bilety papierowe. W dalszej części debaty, również w oparciu o przypadek KZK GOP, omawiano problemy związane z dystrybucją biletów. Próbowano wskazać rozwiązania pozwalające osiągnąć równowagę pomiędzy nowoczesnością, efektywnością, a użytecznością i łatwością obsługi systemu sprzedaży biletów.

W części poświęconej przeglądowi ulg ustawowych w zbiorowym transporcie publicznym podkreślano m.in. znaczne rozbieżności pomiędzy katalogiem ulg stosowanych na kolei a tymi stosowanymi w transporcie autobusowo-tramwajowym. Zagadnienie ulg wywołało burzliwą dyskusję pomiędzy dwiema skrajnymi koncepcjami: od bezpłatnej komunikacji zbiorowej do całkowitej rezygnacji z wszelkich ulg i wprowadzenia jednolitej taryfy cenowej dla wszystkich. Poza ceną wskazywano także inne czynniki warunkujące jakość oferty przewozowej. Najważniejszym z wymienionych była integracja różnych rodzajów transportu – nie tylko taryfowa, ale przede wszystkim faktyczna: rozkładowa i infrastrukturalna.

Wydarzenie podsumowała prezentacja rozwiązań taryfowych wdrożonych w innych miastach i krajach. Prelekcję zakończyła krótka ankieta poświęcona indywidualnym preferencjom cenowym względem przyszłej taryfy biletowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Badanie poruszało też zagadnienie wzajemnych proporcji pomiędzy składnikami taryfy oraz relacji w jakie taryfa ta miałaby wchodzić względem innych kosztów związanych z transportem indywidualnym czy budżetem domowym.

Było to już drugie spotkanie w ramach „GOPgear Academy”. Kolejne planowane jest za miesiąc.