×

Dostępność usług Kolei Śląskich

Naszym celem jest, aby świadczone przez Koleje Śląskie usługi były bezpieczne, wygodne i przyjazne dla wszystkich pasażerów. Wiele z tych działań jest podejmowane dla ułatwienia podróżowania osobom ze szczególnymi potrzebami. W tej grupie są nie tylko osoby korzystające z wózków inwalidzkich, są to także osoby starsze, osoby czasowo lub stale poruszające się o kulach, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, a także osoby z małymi dziećmi.

Osoba ze szczególnymi potrzebami

Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Przez osobę ze szczególnymy potrzebami należy rozumieć:

 • Osoby na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • Osoby niewidome i słabowidzące;
 • Osoby głuche i słabosłyszące;
 • Osoby głuchoniewidome;
 • Osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
 • Osoby starsze i osłabione chorobami;
 • Kobiety w ciąży;
 • Osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • Osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • Osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • Osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, rowerem,

Powyższa definicja ma zastosowanie zarówno do potrzeb czasowych jak i trwałych.

Obsługa podróżnych z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się

Tłumacz PJM

Dla podróżnych posługujących się językiem migowym KŚ udostępnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego online.

Za pośrednictwem tłumacza PJM możliwe jest połączenie z:

 • infolinią pasażerską,
 • koordynatorem ds. dostępności,
 • sekretariatem Kolei Śląskich.

Usługa dostępna jest również we wszystkich kasach biletowych, Centrum Obsługi Pasażera oraz na pokładzie pojazdów KŚ.

Na pokładach pociągów pracownicy drużyny konduktorskiej mają możliwość połączenia się za pośrednictwem smartfonów z tłumaczem języka migowego online. Dostęp i jakość połączenia są uzależnione od szybkości łącza internetowego w miejscu korzystania i nie są zależne od przewoźnika.

We wszystkich kasach biletowych oraz COP pracownicy KŚ mają możliwość połączenia się za pośrednictwem smartfonów z tłumaczem języka migowego online. Połączenie jest realizowane na życzenie pasażera.

Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.

Pętle indukcyjne

Centrum Obsługi Pasażera oraz część kas biletowych wyposażone są w stacjonarne pętle indukcyjne. Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.

Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne:

 1. Bielsko-Biała Gł. 251,
 2. Częstochowa 101,
 3. Gliwice 211,
 4. Katowice 2,
 5. Katowice COP,
 6. Katowice Hol Gł. 181,
 7. Pszczyna,
 8. Rybnik,
 9. Sosnowiec Gł. 171,
 10. Tychy,
 11. Zabrze 201,
 12. Zawiercie 131,
 13. Żywiec,

W siedzibie KŚ dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Pomoc w podróży

Zgłoszenie pomocy w podróży

Zgłaszanie przejazdu osoby z niepełnosprawnością nie jest obowiązkowe za wyjątkiem podróży odbywanych planową Zastępczą Komunikacją Autobusową.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróży, jeśli potrzebujesz pomocy – poinformuj nas o tym. Wcześniejsza informacja pozwoli nam lepiej przygotować Twoją podróż.

KŚ oferuje możliwość wcześniejszego zgłoszenia pomocy w podróży osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgłoszenia te przyjmowane są na 24 godziny przed podróżą[1].

Jeżeli nie dokonano powiadomienia w powyższym terminie, KŚ podejmuje wszelkie działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby Twoja podróż mogła się odbyć.

Powiadomienia o potrzebie udzielenia pomocy możesz dokonać:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko podróżnego (nieobowiązkowe),
 2. datę podróży,
 3. relację (stacja/przystanek wyjazdu, stacja/przystanek przyjazdu, stacja/przystanek przesiadania się),
 4. planowane godziny odjazdu i przyjazdu,
 5. określenie zakresu oczekiwanej pomocy:
 1. pomoc na terenie miejsca odprawy pasażerskiej (ze wskazaniem stacji/przystanku początkowej i końcowej),
 2. pomoc przy wsiadaniu do/wysiadaniu z pojazdu,
 3. pomoc przy zajęciu miejsca w pojeździe,
 4. przeniesienie bagażu (o wadze maks. 20 kg),
 5. wniesienie/wyniesienie bagażu,
 6. pomoc w podróży z przesiadką z możliwością dodania parametrów podróży (tj. stacja początkowa z datą i godziną wyjazdu, stacja końcowa z datą i godziną przyjazdu, nazwa przewoźnika, w przypadku transportu kolejowego numer pociągu, wagonu i miejsca (jeśli dotyczy),
 1. rodzaj ograniczenia z określeniem rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego
 2. liczbę osób potrzebujących pomocy,
 3. informację, czy w podróży będzie uczestniczyła osoba towarzysząca (opiekun/asystent) lub pies asystujący,
 4. preferowaną przez podróżnego formę kontaktu (np. mail, telefon, SMS).

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy możliwość realizacji Twojej podróży oraz miejsce i godzinę spotkania.

Jeśli nie potrzebujesz pomocy w dotarciu na peron – zajmij miejsce na peronie przy drzwiach oznaczonych piktogramem osoby na wózku inwalidzkim, gdzie znajduje się winda/rampa dla wózków inwalidzkich – nasz personel pomoże Ci wejść do pociągu i zająć miejsce w pojeździe.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na peron – bądź na dworcu wcześniej, min. 60 min przed planowaną podróżą. To ułatwi pracownikom zarządcy dworca w realizacji pomocy w dotarciu na peron i do naszego pociągu w bezpieczny i komfortowy sposób.

Jeżeli bilet pozwala na odbycie kilku podróży, wystarczy jedno powiadomienie, pod warunkiem, że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych przejazdów. Przyjmujemy zgłoszenia przejazdu na podróże realizowane przez innych przewoźników (w przypadku podróży skomunikowanych), a także zgłoszenia potrzeby otrzymania pomocy w poruszaniu się po budynkach dworców kolejowych i w dotarciu na peron.

Pamiętaj jednak, że w przypadku innych przewoźników lub zarządców infrastruktury może być konieczne dokonanie zgłoszenia na 48 godzin przed podróżą. KŚ, po otrzymaniu zgłoszenia pomocy na terenie dworca lub podróży skomunikowanej, jedynie przekazuje zgłoszenie do właściwego podmiotu i nie ponosi odpowiedzialności za jakość pomocy przez niego udzielanej.

Pomoc na dworcu

Podczas planowania podróży prosimy o sprawdzenie aktualnej dostępności dworców i peronów dla osób z niepełnosprawnością na stronie PKP PLK.

Osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej pomocy na dworcach udzielają pracownicy ochrony dworca.

W celu otrzymania takiej pomocy zadzwoń na numer 22 474 13 13 lub napisz wiadomość e-mail na adres pomocprm@pkp.pl.

W czasie zgłoszenia należy podać:

 • numer telefonu do osoby, dla której będzie świadczona pomoc,
 • trasę, którą musi przebyć osoba z niepełnosprawnościami,
 • czas i miejsce spotkania z pracownikami dworca, czas odjazdu pociągu,
 • miejsce docelowe podróży oraz inne niezbędne dane.

Pomoc w pociągu

Pociągi KŚ przystosowane są do przejazdów osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby umożliwić tym osobom dostęp do takich samych usług w pociągu jak pozostałym pasażerom.

Zapewniamy pomoc:

 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, stosownie do wskazówek osoby, która chce skorzystać z pomocy,
 • w zajęciu i opuszczeniu miejsca w pociągu. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w dotarciu do wyznaczonego w pociągu miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • w umieszczeniu bagażu w pociągu.

Nie zapewniamy pomocy w dotarciu na peron stacji lub przystanku ani w opuszczeniu peronu stacji lub przystanku – za pomoc i jakość udzielanej pomocy w dotarciu na peron i poruszaniu się po dworcu odpowiada właściwy zarządca infrastruktury.

Przejazdy osób na wózkach inwalidzkich

W pociągach KŚ, przy drzwiach oznakowanych piktogramem osoby na wózku inwalidzkim znajduje się podnośnik/rampa dla wózków inwalidzkich, który umożliwia wejście/wyjście do/z pojazdu.

Jeśli nie potrzebujesz pomocy w dotarciu na peron – zajmij miejsce na peronie przy drzwiach oznaczonych piktogramem osoby na wózku inwalidzkim, gdzie znajduje się winda/rampa dla wózków inwalidzkich – nasz personel pomoże Ci wejść do pociągu i zająć miejsce w pojeździe.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy poruszaniu się po dworcu lub dotarciu na peron – zgłoś taką potrzebę zarządcy dworca lub nam. Pracownicy dworca pomogą Ci w dotarciu do naszego pociągu, a my zajmiemy się pomocą w dalszej części podróży.

Obsługę urządzeń i pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pociągu zapewnia nasz personel.

Po wejściu do pociągu zajmij lub poproś nasz personel o pomoc w zajęciu wyznaczonego miejsce dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pamiętaj też o zapięciu pasa bezpieczeństwa, jeśli nie przesiadasz się na miejsce siedzące.

Stacje zatrzymania pociągów KŚ, z określeniem ich przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, pociągi przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich podane są do publicznej wiadomości w rozkładzie jazdy oraz stronie PKP S.A..

Parametry wózka inwalidzkiego

W celu zachowania komfortu i bezpieczeństwa Twojej podróży rekomendujemy o korzystanie w podróży z wózków spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U.UE.L.2014.356.110).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem graniczne parametry konstrukcyjne wózka inwalidzkiego przystosowanego do przewozu koleją są następujące:

 1. wymiary podstawowe:
 2. szerokość 700 mm powiększona, o co najmniej 50 mm z każdej strony na ręce podczas przemieszczania się;
 3. długość 1 200 mm powiększona o 50 mm na stopy;
 4. koła – najmniejsze koło musi być w stanie pokonać szczelinę o szerokości 75 mm
  w poziomie i różnicę wysokości 50 mm;
 5. wysokość – maksimum 1 375 mm wraz z użytkownikiem;
 6. łuk skrętu – 1 500 mm;
 7. masa:
 8. przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 300 kg w przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla którego nie jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie;
 9. przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 200 kg w przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego,
 10. wysokość pokonywanych przeszkód i prześwit pod wózkiem:
 11. wysokość pokonywanych przeszkód: maximum 50 mm,
 12. prześwit 60 mm (min.) z kątem nachylenia w górę pod kątem 10o na górze dla ruchu do przodu (pod podpórką pod stopy),
 13. maksymalne bezpieczne nachylenie, na którym wózek pozostanie stabilny:
 14. wymagana stabilność dynamiczna we wszystkich kierunkach przy nachyleniu wynoszącym 6 stopni,
 15. wymagana stabilność statyczna we wszystkich kierunkach (w tym z uruchomionym hamulcem) przy nachyleniu wynoszącym 9 stopni.

UWAGA

W przypadku osób poruszających się na skuterach elektrycznych, których parametry nie spełniają powyższych parametrów, ze względów bezpieczeństwa podróżnego i personelu KŚ, przewoźnik nie gwarantuje pomocy przy wsiadaniu/wysiadaniu z pociągu. Decyzję o możliwości udzielenia pomocy podejmuje Kierownik pociągu.

Drużyna konduktorska nie ma prawa podnosić lub przenosić wózka/skutera lub innego urządzenia wraz z pasażerem. Wyjątkiem jest konieczność ewakuacji pasażera.

Podróż z psem asystującym, psem przewodnikiem

Przejazd psa asystującego (w tym psa przewodnika), odbywa się w ramach ważności biletu osoby z niepełnosprawnościami. Nie pobieramy dodatkowych opłat za jego przejazd.

Podróżując z psem asystującym lub psem przewodnikiem pamiętaj o certyfikacie potwierdzającym status psa asystującego i aktualne świadectwo szczepienia psa, w tym szczepieniom przeciw wściekliźnie, które należy okazać osobie uprawnionej do kontroli dokumentów przewozu w pociągu na każde jej żądanie.

Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, przy czym nie wymagamy zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Pamiętaj, że podróżny odpowiada za stan sanitarny miejsca, w którym przewozi psa.

Dostępność kas biletowych

Kasy biletowe

Wszystkie kasy znajdują się na dworcach kolejowych. Podczas planowania podróży prosimy o sprawdzenie aktualnej dostępności dworców i peronów dla osób z niepełnosprawnością na stronie PKP PLK.

Dla podróżnych posługujących się językiem migowym KŚ udostępnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego online we wszystkich kasach biletowych.

Centrum Obsługi Pasażera oraz część kas biletowych wyposażone są w stacjonarne pętle indukcyjne. Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne znajduje się w zakładce Pętle indukcyjne.

Do wszystkich naszych kas biletowych można przyjść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Kasy z obniżonym blatem/okienkiem stanowiskowym

 • Katowice Hol Gł. 187,
 • Katowice COP,
 • Gliwice 211.

Centrum Obsługi Pasażera

Lokalizacja

Pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1

40-098 Katowice

Centrum Obsługi Pasażera znajduje się w hali głównej dworca w Katowicach. Dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy Galerii Katowickiej, niedaleko Urzędu Miejskiego oraz Poczty Głównej.

Komunikacja Miejska: Linie autobusowe nr.:  0, 7N, 9, 10, 12, 30N, 37, 46,48,50,51,61,76N,77N,110, 115, 130N, 297, 297N, 600, 632, 657N, 672, 672N, 674, 689, 830N, 840N, 900, 905N, 906N, 908N, 910, 911, 911N, 930, 940, 950, linie lotniskowe: AP2, AP3, AP4. Obok dworca znajdują się przystanki  tramwajowe linii nr.: 0 7, 13, 15, 19, 20, 23,40,43,46 (na ul. 3-go Maja).

Dostępność Dworca Katowice

 • Do budynku prowadzi 6 wejść od ul. Młyńska, ul. Słowackiego, Pl. Szewczyka, Galeria Katowicka, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Kordeckiego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usługa tłumacza języka migowego;
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem czynne są całodobowo, płatne 3 zł.
 • Dostępność Dworca jest zapewniona od strony Placu W. Szewczyka, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej oraz od ul. Konopnickiej. Pod dworcem kolejowym, na poziomie -1 zlokalizowany jest dworzec autobusowy (obejmujący 10 stanowisk i 36 linii autobusowych). Zjazd do dworca autobusowego umożliwiają, osobom o ograniczonej mobilności,  dwie windy na klatce schodowej, do której wejście znajduje się za kasami na poziomie 0.
 • W wybranych miejscach na terenie dworca możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi (nazwa sieci: _PKP_WIFI),

Dostępność Centrum Obsługi Pasażera

 • Kasa dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadająca obniżone okienko.
 • Bezpłatna usługa tłumacza języka migowego online.
 • Stacjonarna pętla indukcyjna. Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.
 • Do COP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność taboru

Informacje dotyczące dostosowania pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich w zakładce Spółka – Tabor.

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie Kolei Śląskich w zakładce Rozkład jazdy.

Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Kolejach Śląskich jest:

Marek Widuch

tel.: +48 727 030 208
e-mail: marek.widuch@kolejeslaskie.pl

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Markiem Widuchem za pośrednictwem:

 • SMS;
 • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

[1] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).